ایستگاه های هواشناسی پرینت پست الکترونیکی

واحدهای سازمانی اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی در تبعیت از ایستگاههای سینوپتیک و سینوپتیک تکمیلی و کشاورزی و جو بالا و اقلیم شناسی و باران سنجی در نقاط مختلف استان توزیع گردیده است.

سیستمهای ایستگاههای باران سنجی

نظر به شناخت از میزان بارندگی و تغییرات زمانی و مکانی آن و تاثیر آن در حوضه های آبریز سطح آب رودخانه ها ومقاذیر دبی و جریانات و تجمع آب دارای اهمیت ویپه ای می باشد و از طرفی کوهستانی بودن استان آذربایجان شرقی و عدم وجود ایستگاههای خودکارو بارانم سنج در مناطق صعب العبور و دور افتاده و کم جمعیت و مشاهده سیستماتیک و جمع آوری اطلاعات پایه ای آب هواشناسی را دچار مشکل می نماید لذا جهت دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق از میزان بارندگی و شدت و میزان بارندگی و میزان آبدهی و توزیع منطقه ای آن و همچنین شرایط بحرانی روند خشکسالی های اخیرو تعیین میزان ریزشهای جوی در حوضه های آبی و مطالعات هیدرولوژیکی و پتانسیل آبی استان نیاز به یک شبکه باران نگاری دقیق و منظم ولزوم اجرای طرح شبکه باران نگاری در سطح استان ایجاب می نماید.عناصر و پدیده های هواشناسی که تعیین کننده وضع هوا و اقلیم هستند بر پایه اندازه گیری ها و دیده با نی ها متکی می باشند دیده بانی های هواشناسی در تمام نقاط کره زمین با روش یکسان و یکنواخت و با وسایل و ادوات استاندارد انجام می گیرد.در ایران دیده بانی ها در شبکه ای از از ایستگاههای سینوپتیک و اقلیم شناسی و باران سنجی به طور منظم و استاندارد انجام می شود.این شبکه داده های لازم را برای رشته های مختلف علوم تهیه می نمایدکه بایستی یه وسیله ایستگاههای باران نگاری و خودکار تکمیل گردد.شبکه باران سنجی و باران نگاری دیده بانی های مربوط به میزان بارندگی و شدت بارندگی و ارتفاع برف را انجام می دهند.

به طور کلی عواملی که در توزیع مکانی شبکه باران نگاری موثر است عبارتند از :

- فاصله ایستگاهها از همدیگر

- اختلاف ارتفاع

- میزان بارندگی

- عوامل اجتماعی
   
 سیستمهای استگاههای خودکار
سنسورهاي رطوبت، دما، فشار هوا، تشعشعات خورشيدي، سمت و سرعت باد و ودمای عمق خاک و غیره
سيستم ديتالاگر
 Rs232 سيستم جهت ارتباط باPC
    PC و برنامه لازم جهت دريافت و ارسال اطلاعات به سيستم سوئيچ اين ايستگاهها، اطلاعات جوي مورد نياز را پردازش و در صورت لزوم از هر نقطه كشور مي توان بااستفاده از خطوط Dial Up، اطلاعات جوي ايستگاه مورد نظر را مشاهده نمود.

سيستمهاي خودكار در شهرهاي تبريز، هريس، اسكو، هشترود، آذرشهر و بندر شرفخانه موجود مي باشد.

هواشناسی در خدمت ایمنی پروازهاو حمل و نقل زمینی و دریایی

سيستم جوبالا :
- يك دستگاه PC)pentium 3)
- دستگاه فرستنده و گيرنده MW15
- دستگاه گراند چك

-آنتن هاي ULF و UHF و GPS نصب شده در ديده باني که هدف از استفاده آن، بدست آوردن اطلاعات لايه هاي فوقاني جو براي امر هوانوردي مي باشد.

-اداره سینوپتیک فرودگاهی و جو بالای تبریز
  
  
 

 
ايستگاهای اقليم شناسی
 
 ايستگاههاي اقليم شناسی شامل:
 ايستگاههاي اقليم شناسي اصلي، ايستگاههاي كشاورزي،ايستگاههاي اقليم شناسی معمولي، ايستگاههاي تبخير سنجي، تشعشع سنجي و باران سنجي مي باشد.
 اطلاعات اين ايستگاههاي سينوپتيك وجو بالا در مراكز خدمات ماشين پردازش داده شده و در كارهاي تحقيقاتي در زمينه علمي، صنعتي، كشاورزي، راهسازي، آب خيز داري، مراتع ، پزشكي و بهاشتي و … مورد استفاده قرار مي گيرد كه همه و همه دال بر اهميت تهيه امار صحيح اقليمي است كه ان متضمن ديده باني صحيح، بموقع و آگاهانه به امور تئوري، علميف قرائت صحيح ، محاسبه و نحوه استفاده از ادوات در آن موارد و چگونگي و دقت كار و نگهداري و نصب ادوات و رعايت استانداردهاي هواشناسي مي باشد كه همه آنها بسته به انتخاب زمين و محل مناسب سكوي ادوات با توجه بهتوپوگرافي و عوامل طبيعي و اقليمي محلي مي باشد كه شايلان دقت و توجه بزرسين فني (كارشناس و كاران) و ديده بانان بايستي قرار گيرد و همواره تعهد اخلاقي لفراد نقش تعيين كننده اي را ايفا می كند.
دستورالعمل نصب ايستگاههاي هواشناسی

 

انتخاب محل زمين ايستگاههاي هواشناسی

با عنايت به مراتب ذكر شده، اهميت استاندار در امور انتخاب زمين مناسب و طريقه نصب ادوات مشخص مي گردد. تدارك و تهيه محل مناسب براي جايگاه سكوي ادوات و نصب درست و نگهداري ، امري مهم است
 

 چون پايه و اساس كليه پارامترهاي جوي اخذ شده مي باشد بنابراين محل يك ايستگاه بايستي در قطعه زميني نسبتا" مسطح و باز و فاقد هر نوع مانع بوده و به روي اي زمين ساختمان هواشناسي و سكوي ادوات احداث شود.

لازم به ذكر است كه ضرورتي ندارد كه محل سكو صد در صد تخت باشد بلكه بايستي با توجه به عوارض طبيعي زمين شيب احتمالي را تا حدود 40% الي 50% تعديل نموده و سكو را احداث كرد و بر طبق توصيه هاي سازمان هواشناسي جهاني WMO موقعيت قرار گرفتن و ارتفاع از سطح زمين كليه دستگاههاي هواشناسي بر روي سكو بايد در سراسر انواع ايستگاهاي شبكه مشابه و يكسان باشد و در هنگام احداث ايستگاه بايستي توجه كرد كه از حداقل سيمان و بتون سطحي استفاده شودو ارتفاع، اقطار و رنگ پايه (لوله يا نبشي) و تورهاي حصار ادوات هماهنگ و بطور يسكان بوده تا خطاهاي ناشي از گرماي ويژه اجسام جنبي ادوات در محيط سكو تا حد امكان به يكديگر نزديك بوده تا آمارهاي بدست آمده از ايستگاههاي مختلف قابل مقايسه و محاسبه گردد. براي اين منظور سكوهاي هواشناسي از نقطه نظر اندازه، محصور بودن، طرز قرار گرفتن، ارتفاع پايه ادوات و دستگاهها يكسان گردد و محل ايستگاه بايد طوري انتخاب شود كه ديده باني اوضاع جوي از آن محل معرف هوای منطقه وسيعي از آن محيط است كه فاصله سكوي ادوات بايد از موانع فاصله مناسب داشته باد تا پارامترهای جوي اندازه گيری واقعی و صحيح باشد.

 فاصله سكوی ادوات بايستي به نسبت ارتفاع يك و فاصله ده از موانع مجزا مثل ساختمانهاي منفرد، كوچك يا درختان باغچه و خيابان حد وسعت كم و در يك يا چند نقطه محدود، با مساحت كم فاصله داشته باشند و از ساختمانهاي بلند و مساحت زياد كه بيش از نيمي از دو ضلع يك زاويه از پلاتفرم را تحت تاثير قرار مي دهند به نسبت يك ارتفاع و بيست فاصله از آن مانع دور شود و سكوي ادوات هواشناسي بايستي از تاسيساتي كه در زمين ايجاد لرزش مي كنند مثل محل عبور كاميونهاي سنگيني جاده هاي اتوبان و خطوط آهن و در فرودگاهها نزديك محل فرود هواپيما و امثال آن، همچنين كو هستانها و اطراف ايستگاه حالت كريدور هوائي را پيدا نكند و يا در عمق گوديها كه كوههاي اطراف مانند ديوار آنرا پوشانده باشد.
 
 ابعاد ايستگاههای هواشناسی و چگونگی احداث سكوها
 سكوی ايستگاههای بارانسنجی در انتخاب زمين بايستي به مراحل زير توجه نمود و نكات را رعايت كرد:
 1. چون بارندگيها هنگام ريزش از هواي آرام تحت تاثير نيروي حركت وضعي زمين (كوريوليس) بصورت مايل ريزش مي نمايد بايستي طوري انتخاب شوند كه حتي در مواقع بادي و طوفاني هم ساختمانها، درمواقع بادي و طوفاني هم ساختمانها، درختان و موانع رسيدن بارندگي به دهانه بارانسنج و باران نگار نگردد.
 2. از قراردادن سكوي بارانسنجي در محلهايي كه آبياري قطره اي مي گردد جدا" خودداري شود.
 3. ايستگاههاي بارانسنجي بايستي با توجه به حوضچه هاي ابريز رودخانه ها در مناطق كوهستاني انتخاب شوند كه حداقل فاصله انها از يكديگر پنج كيلومتر و اختلاف ارتفاع يكصدمتر باشد.
 4. محاسبه طول و عرض جغرافيايي جهت رسم خطوط همبازان ضروری می باشد.
 5. محاسبه ارتفاع ايستگاههاي هواشناسي بسيار ضروري و مهم مي باشد. براي تعيين ارتفاع ايستگاههاي بارانسنجي بايستي در هواي پايدار با استفاده از يك دستگاه التيمتر چندين نوبت آمار برداری كردهو معدل را ارتفاع ايستگاه قرارداد (توضيح دستگاه آتيمتر و نحوه كاركرد در بخشهای بعدی داده خواهد شد.
 6. توجه شود كه انتخاب محل ایستگاه با توجه به توپوگرافی و موقعیت محلی طوری انتخاب شود که در ارتفاع بلند تر از سطوح محیط اطراف مثل پشت بام طبقات دوم، سوم و غیر قابل دسترس نصب نگردد
 7. ابعاد یک ایستگاه باران سنجی 2*2 متر می باشد که با تورهای بعرض 50 سانتی متر محصور می گردند.
 8. ارتفاع دهانه انواع باران نگار از سطح زمین 200 سانتی متر می باشد.
 

سکوی ایستگاه سینوپتیک

 1. سکوی استاندارد ایستگاه های سینوپتیک در ابعاد 26*26 متر بوده که بایستی سطح آن کاملا هموار, فاقد هر نوع پستی و بلندی و در حالت طبیعی زمین و با توجه به عوارض طبیعی زمین با شیب ملایم باشد و اگر شیب زمین زیاد باشد بایستی بنابر اظهار فصل قبلی تا حدود مشخص شده تعدیل گردد
 2. پایه های حصار از لوله نبشی نمره 4 یا 5 که ارتفاع آن از سطح زمین 5/1 متر و به فاصله دو متر از همدیگر نصب گردند
3. توری حصار بایستی از شبکه 4*4 یا 5*5 تدارک گردد
4. گذرگاه ها بایستی به صورت منفصل و نا پیوسته و بعرض حداکثر 50 سانتی متر احداث شود که فاصله هر قطعه حداقل 30سانتی متر باشد.
5. سطح پلتفرم بایستی از خاک طبیعی محل بوده و از شن ریزی و هر گونه تغییر اساسی خودداری گردد.
6. سطح پلتفرم باید از خار و خاشاک و علفهای هرز غیر طبیعی پاک سازی شود.
7. پوشش گیاهی داخل سکو های هواشناسی و پلتفرم در محیط هایی که در شرای کلی محیط سبز است مثل گیلان و مازندران بهمان صورت و بدون تغییر باشد و فقط نباید ارتفاع گیاهان از 10 سانتی متر بیشتر باشد .
 8. در مناطق خشک و نیمه خشک باید پلتفرم پاکسازی و از خار و خاشاک و پوشش گیاهی غیر طبیعی پاکسازی گردد.
 9. ردیف اول از سمت شمال از شرق به غرب باد نمای پاندولی باد نگار و بادنمای الکترونیکی بوده که در ارتفاع استاندارد 10 متر نصب می شود .
10. ردیف دوم ادوات مربوط به پناهگاه (جعبه اسکیرین) می باشد که ارتفاع پایه از سطح زمین 170 سانتی متر می باشد . بایستی یک پله دو طبقه که حداکثر ارتفاع آن 70 سانتی متر باشد جهت سهولت قرائت سایکرومتر در کنار آن نصب می گردد.
11.ردیف سوم ادوات در سمت شرق سکوی برف در ابعاد 100*100 سانتی متر احداث می شود ارتفاع سکو نباید از 15 سانتی متر بیشتر باشد .
12. روبروی سکوی اندازه گیری برف تازه بارانسنج قرار دارد که ارتفاع آن از سطح زمین 100 سانتی متر است
13. در سمت غرب ردیف سوم دستگاه باران نگار قرار دارد که ارتفاع سطح دهانه تا زمین 200 سانتی متر می باشد.
14. ردیف چهارم به ترتیب از شرق به غرب دستگاه تشعشع سنج الکتریکی ارتفاع کمی تا سطح زمین 135 سانتی متر
 - دستگاه اکتینو گراف ارتفاع کفی تا سطح زمین 135 سانتی متر
 - دستگاه آفتابنگار ارتفاع کفی تا سطح زمین 135 سانتی متر
 - دستگاه بادنگار مکانیکی ارتفاع فنجان تا سطح زمین 200 سانتی متر
 15. کرت دماسنج های خاک در جنوب شرقی در ابعاد 6*4 متر که توسط یک دیوار بتونی بعرض و ارتفاع 15 سانتی متر محصور می گردد داخل کرت بایستی از هر گونه سنگ پاک سازی شوند و ترمومترهای عمق خاک به ترتیب از غرب به شرق 100، 50 ،30 ، 20 ، 10 ، 5 سانتی متری و ترمومترهای حداقل و حداکثر خاک نصب و تعبیع می گردد.
 16. محل طشت تبخیر در سمت جنوب غربی بوده که بایستی پایه زیرین طشت از حداقل بتون ریزی که ارتفاع حداکثر آن 15 سانتی متر که به صورت چهار مثلث کوچک احداث شود که به سادگی هوا از آن عبور کند و پایه چوبی طشت بر روی آن قرار می گیرد و همواره بایستی توجه شود که زیر طشت باز بوده و هوا جریان داشته باشد و همچنین از ارتفاع زیاد نیز پرهیز گردد.
 17.شیر آب از طشت فاصله داشته و از قرار دادن شیر بر روی طشت پرهیز گردد و ضروریست در کلیه ایستگاه های تبخیر سنجی یک منبع ذخیره آب قرار داده شود که جهت تامین آبهای لازم از آب همدما استفاده گردد.
 18. جهت روشنایی محوطه پلتفرم می توان با قرار دادن چهار چراغ روشنایی دو چراغ در روی ضلع شمالی دو چراغ در ضلع جنوبی با فواصل مساوی و یا چهار چراغ در چهار گوشه پلتفرم استفاده گردد.
 19. کلیه پایه های حصار و ادوات بایستی به رنگ سفید رنگ آمیزی گردد.
 20.بازرسی سالیانه از کلیه ایستگاه های سیونوپتیک توسط بازرسین فنی مناطق ضروری می باشند
 21. پلتفرم ایستگاه های سینوپتیک اقلیم شناسی و غیره بایستی هر سال رنگ آمیزی ، پاکسازی و باز سازی گردد.

مشخصات ایستگاههای هواشناسی استان به شرح زیر می باشد:

تبریزاهر  - بناب  -  سهندکلیبرمراغهمرند -  میانه -   سراب   ملکان  -  هریس  - بستان آباد - جلفا

 

 

 
 

جستجو
Persian Arabic English German Hindi Irish Portuguese
نقشه سایتایستگاههای خودکار اخبار سایتکارگروه تحول اداری و نظام پیشنهادهاآلبوم تصاویرفرم های الکترونیکیمناقصه ها و مزایده هاEnglishArabicاطلاعات جو بالامقالات هواشناسیتصاوير رادار هواشناسيکنفرانس ها و همایش هامعرفی سایت
آمار بازدید
تعداد اعضای سایت : 7223
تعداد مطالب : 122
آدرس سایت ها : 14
تعداد بازدید کنندگان مطالب : 514214
تصاویر تصادفی

ورود و خروجنظرسنجی
به نظر شما عملکرد اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی و نیز سایت هواشناسی استان در انجام اطلاع رسانی پدیده های جوی چگونه بوده است؟
 
از دیدگاه شما کیفیت ارائه گزارش زنده پیش بینی وضعیت هوا در شبکه سهند در چه سطحی است؟
 


 
Copyright © 2009 I.R. Of East Azarbayjan Meteorological Organization. All rights reserved